Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností A&T EcoCompany s.r.o., se sídlem Rýnská 949/7, 19600, Praha, IČ:08516251 (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“). Tyto VOP se přiměřeně použijí jak na nákup prostřednictvím e-shopu prodávajícího dostupného z: www.tremass.cz, tak při odběru zboží přímým nákupem na provozovně prodávajícího na adrese: Toužimská 856 - hala D6, Praha - Letňany, PSČ: 199 00 (dále „provozovna“).

1.2 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a podmínky ochrany osobních údajů a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit (VOP jsou přístupné v listinné podobě provozovně prodávajícího a na webových stránkách kupujícího). Uzavřením smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se tyto VOP stávají nedílnou součástí kupní smlouvy v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „OZ“).

1.3 Prodávajícím je společností A&T EcoCompany s.r.o., se sídlem Rýnská 949/7, 19600, Praha, IČ:08516251 zabývající se prodejem zboží prostřednictvím e-shopu dostupného z: www.tremass.cz. Nabízené zboží je originálním zbožím chráněným ochrannou známkou. Návod zboží je možno stáhnout v elektronické podobě na www.tremass.cz, na vyžádání kupujícího může být ke zboží přiložen v tištěné verzi. Prodávající ve všech případech užívá instalovaný zboží na vlastní odpovědnost. Zboží je určeno pouze ke vlastní potřebě kupujícího a není vhodné pro komerční užití. Kontaktní informace o prodávajícího jsou uvedeny v sekci „Kontakty“ přístupné z: http://tremass.cz/kontakt 

1.4 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 

1.5 Spotřebitel

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními OZ a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 

1.6 Podnikatelem se rozumí: 

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena VOP. 

1.7 Kupující prohlašuje, že se před zadáním objednávky řádně seznámil se všemi vlastnostmi výrobku, zejména jeho popisem a manuálem. V případě, že se kupující s výše uvedeným neseznámil, není oprávněn rozporovat vlastnosti zboží v rámci reklamačního řízení a veškerá případná vzniklá škoda (kupujícímu, případně třetím osobám) jde k jeho tíži. Kupující si je dále vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.8 Kupní smlouva

 • Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení objednávky.

1.9 Smlouva o nájmu (dále „NS“)

 • Návrh NS je zveřejněn na webu prodávajícího. Odesláním souhlasu dochází k uzavření NS. Pokud zboží obdrží smluvní strana na základě NS, podmínky jsou stanoveny přímo touto NS.

1.10 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

1.11 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Za tyto náklady vynaložené kupujícím k uzavření kupní smlouvy prodávající nenese odpovědnost. 

1.12 Vyplněním a odesláním objednávky souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti (jakožto správce) v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, oba v poplatném znění. Poskytnuté osobní údaje společnost zpracovává za účelem vyřízení objednávky a splnění svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi společností a kupujícím, s výjimkou jména, příjmení, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy kupujícího, které je společnost oprávněna navíc využít pro marketingové účely, a to zejména za účelem nabízení výrobků a služeb svých i jiných společností, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, rovněž i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas k marketingovému využití vyjmenovaných osobních údajů uděluje kupující dobrovolně a to až do odvolání. Jestliže si kupující nepřeje, aby jeho výše uvedené osobní údaje byly nadále využívány k marketingovým účelům, může svůj souhlas kdykoliv odvolat. Pro co nejrychlejší vyřízení Vašeho požadavku zasílejte, prosím, písemně odvolání souhlasu s využíváním osobních údajů na výše uvedenou adresu společnosti www.tremass.cz, Rýnská 949/7, 19600, Praha.

1.13 Kupující nabývá do svého vlastnictví zboží, které je předmětem koupě, okamžikem předání zboží za podmínky úhrady kupní ceny v plné výši. Pokud není kupní cena uhrazena v plné výši, zůstává zboží až do její celkové úhrady ve vlastnictví prodávajícího. 

 

2. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

2.1 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. 

2.2 Ochrana osobních údajů kupujícího je blíže upravena v dokumentu „Podmínky ochrany osobních údajů“ dostupném na webové adrese https://www.tremass.cz/nakupovani/ochrana-osobnich-udaju/ 

 

3.CENY A OZNAČENÍ VÝROBKŮ

3.1 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. 

3.2 Ceny se mohou lišit dle označení produktu na e-shopu, popř. dle označení na prodejním dokladu (faktuře).

a) Označení výrobku „rozbalené“ znamená, že tento výrobek byl rozbalen, popř. vyzkoušen, ne ovšem déle než 14 dní. Výrobek byl následně vrácen a uveden do původního stavu. Takto označený výrobek obsahuje veškeré příslušenství a neměl by jevit žádné známky poškození. Záruční doba může být úměrně zkrácena o dobu od prvního užití výrobku. 

b) Označení výrobku „použité“ znamená, že výrobek byl používán jiným zákazníkem po blíže nespecifikovanou dobu, případně vystaven. Takto označený výrobek může jevit známky použití (zejména drobné estetické vady), nemusí obsahovat kompletní příslušenství. Poskytovaná záruka na tento typ výrobku je uvedena v popisu výrobku na e-shopu. 

c) Pokud není uvedeno jinak, veškeré výrobky jsou nové nepoužité zboží se standardní zákonnou zárukou.

 

4. OBJEDNÁVÁNÍ

4.1 V případě, že je objednávka učiněna prostřednictvím telefonu, podávající potvrdí kupujícímu (spotřebiteli) telefonickou nabídku v textové podobě (elektronicky emailem). Samotné zaslání nabídky kupujícímu není pro uzavření smlouvy/objednávky závazné. K platnému uzavření smlouvy/objednávky je zapotřebí, aby kupující (spotřebitel) nabídku přijal, a to buď standardně podpisem papírového vyhotovení nabídky v textové podobě, nebo jakýmkoliv i neformálním elektronickým způsobem (např. email, SMS).

 4.2 Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího. 

4.3 Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží. 

4.4 Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky z důvodu rychlosti vyřízení prostřednictvím e-shopu. 

 

5 .ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1 Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel. Kupující spotřebitel má právo v souladu s §1829 odst. 1 OZ ve spojení s ustanovením §1818 OZ odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Spotřebitel byl tímto poučen o svém právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) OZ. 

5.2 Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku v souladu s § 2991 a násl. OZ. O výši nákladů na uvedení do původního stavu bude zákazník informován v dostatečném předstihu prostřednictvím emailu užitého při objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně započíst výše uvedené finanční prostředky oproti kupní ceně uhrazené kupujícím. Finanční prostředky za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím. 

5.3 Prodávající konstatuje, že cena nabízeného zboží nezávisí na výchylkách finančního trhu.

5.4 Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci. Stejně tak je oprávněn prodávající odmítnout vrácené zboží zaslané kupujícím na dobírku v okamžiku, kdy jsou s dobírkou spojeny jakékoliv náklady pro prodávajícího. 

5.5 Rozhodne-li se kupující pro odstoupení ve výše uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. 

5.6 Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán. 

5.7 Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel. V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

5.8 Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle čl.  2. VOP. 

5.9 V případě přímého odběru zboží na provozovně bez předchozí objednávky prostřednictvím se vylučují ustanovení čl. V. VOP (odstoupení od smlouvy), neboť smlouva nebyla uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

5.10 Kupující a prodávající se v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. g) OZ, ve spojení s ust. § 1832 odst. 3 OZ dohodli, že kupující nese při odstoupení od kupní smlouvy dle ust. § 1829 a násl. OZ veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

5.11 Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy z důvodů na straně kupujícího:

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také v případě, že si kupující (spotřebitel) objednané zboží nepřevezme. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané, zásilka není ani přes opakované avízo dopravce převzata/odebrána, kupující není schopen uhradit kupní cenu atd.), bude kupující povinen uhradit smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty činí 200 Kč. V této smluvní pokutě jsou zahrnuty náklady účelně vynaložené v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou, především administrativní náklady spojené s vyřízením objednávky a náklady na zmařenou přepravu ke kupujícímu a zpět na sklad prodávajícího. V případě, že smluvní pokutu kupující neuhradí ve stanoveném termínu, tzn. do 14 dnů od vystavení faktury, bude pohledávka vymáhána prostřednictvím společnosti pro vymáhání pohledávek, včetně všech nákladů s tím spojených. Upozorňujeme, že smluvní pokuta je právně vymahatelná v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující spotřebitel dává výslovný souhlas prodávajícímu, v případě svého nesplaceného závazku, že může osobní údaje předat třetí osobě. Třetí osobou se rozumí právnická osoba realizující vymáhání pohledávek pro prodávajícího.

5.12 Odstoupení od NS je upraveno přímo příslušnými ustanoveními NS.

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Prodávající akceptuje následující platební podmínky: 

 • platba v hotovosti/kartou při nákupu
 • platba předem bankovním převodem
 • platba na dobírku
 • on-line platba prostřednictvím platební karty

6.2 Okamžikem přechodu nebezpečí škody se rozumí předání zboží přepravci (v případě dopravy přepravní službou), případně převzetí zboží kupujícím (v případě osobního odběru) 

6.3 Prodávající je oprávněn v případě prodlení kupujícího s úhradou jakéhokoli jeho závazku po splatnosti (dluhu) upomenout kupujícího o úhradu dlužné částky, a to i opakovaně. Kupující a prodávající se tímto dohodli, že za odeslání upomínky v elektronické formě (email) je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat paušální dodatečné náklady ve výši 100,- Kč bez DPH. Analogicky s výše uvedeným za odeslání upomínky v písemné formě (poštou či datovou schránkou) bude prodávající kupujícímu účtovat paušální dodatečné náklady ve výši 300,- Kč bez DPH. Tyto náklady budou v případě soudního sporu uplatněny jako náklady řízení na straně prodávajícího a budou kupujícím považovány za nesporné.

 

7. DODACÍ PODMÍNKY

7.1 Osobní odběr. 

Zboží může převzít v provozovně kupující, případně osoba, která se prokáže číslem objednávky. Tyto osoby se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. 

7.2 Zasílání přepravní službou - ČR: 

Zboží je možno kupujícímu zaslat Českou poštou s.p., případně prostřednictvím PPL a DPD. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky a je hrazena kupujícím. V případě, že zásilka nebude kupujícím vyzvednuta v úložní lhůtě přepravce, prodávající si vyhrazuje právo vymáhat vzniklou škodu specifikovanou odst. 7.4 VOP.

7.3 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.4 V případě, že kupující nepřevezme zboží v době určené dopravcem zásilky obsahující zboží a zboží je vráceno prodávajícímu zpět, je kupující povinen prodávajícímu v souladu s ust. § 1729, odst. 2 občanského zákoníku nahradit prodávajícímu účelně vynaložené náklady související se zasláním zboží kupujícímu. Tyto náklady jsou stanoveny na 150,- Kč bez DPH za zásilku, a to i v případě, že je u výrobku poštovné uvedeno jako „zdarma“. V případě, že zboží bylo kupujícímu zasláno na dobírku, bude náhrada navýšena na 200,- Kč bez DPH. Tyto částky budou navýšeny o manipulační poplatek 200,- Kč bez DPH za vybalení a opakované naskladnění výrobku. Tyto náklady jsou přímým nákladem prodávajícího a jsou stanoveny smluvně s třetí stranou zabezpečující pro prodávajícího tyto činnosti.

 

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

8.1 Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. 

 

9. ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší věcně a místně příslušné obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, má dle tohoto zákona právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje vždy na návrh kupujícího (spotřebitele), a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.  

9.2 Prodávající se tímto zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud kupující toto řešení neodmítne. 

9.3 V tomto článku VOP uvedený postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani se nejedná o rozhodčí řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění. Využitím tohoto postupu není dotčeno oprávnění stran se dle volného uvážení obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

9.4 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Stane-li se kterékoli ustanovení těchto VOP neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení těchto VOP dotčena. Kupující a prodávající se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným právem.

10.2 Tyto VOP jsou platné a účinné od 01. 05. 2023. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz